Międzyszkolny Basen Pływacki Kraków – Śródmieście

box-plywanie-1

Ośrodek

1 października 1981 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania powołało Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Międzyszkolny Basen Pływacki. Ośrodek został wybudowany w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 23. W dniu 28 listopada 1981r. przekazano budynek do zagospodarowania zgodnie z wytycznymi Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie. Jego dyrektorem został mgr Stanisław Sroka, który swoimi umiejętnościami i zmysłem organizacyjnym doprowadził w bardzo krótkim czasie do otwarcia obiektu. Ośrodek dysponował: krytą pływalnią, salą gimnastyczną, salą tenisa stołowego i pomieszczeniami biurowymi.

6 stycznia 1982 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, po której rozpoczęła się działalność dydaktyczno wychowawcza. Udostępniono dla młodzieży salę gimnastyczną oraz salę tenisa stołowego. Podjęto pierwsze kroki organizacji gimnastyki korekcyjnej.

20 stycznia nastąpił rozruch techniczny pływalni, ale wady i usterki powodowały opóźnienia w ostatecznym przekazaniu pływalni do użytku. Dopiero 20 kwietnia 1982 r. rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne na pływalni. Początkowo objęto nauką pływania klasy drugie, potem trzecie i pierwsze.

Stopniowo zwiększała się oferta prowadzonych zajęć. Placówka zgodnie ze swoim statutem prowadziła działalność dydaktyczną oraz rehabilitacyjną, w tym: naukę i doskonalenie pływania, gimnastykę korekcyjną na sali i w wodzie, tenis stołowy i siłownię. Dodatkowo firmy zewnętrzne prowadziły zajęcia: taekwon – do, gimnastykę przy muzyce na sali i w wodzie. Udostępniono klientom także saunę i jacuzzi.

W 1989 roku po ustąpieniu ze stanowiska dyrektora mgr Stanisława Sroki, Jego miejsce zajął dotychczasowy v-ce dyrektor placówki mgr Jacek Piekarski. Sprawował On funkcję dyrektora do 1991 roku. Po wygranym konkursie w 1991 roku stanowisko dyrektora objął mgr Jerzy Bartoszewicz zarządzając Międzyszkolnym Basenem Pływackim Kraków-Śródmieście do momentu włączenia go w strukturę Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego tj. do dnia 31 sierpnia 2013 roku.

Po licznych remontach obiekt prezentuje się nowocześnie. Podniesiony został również standard sal gimnastycznych. Ośrodek zakupił nowoczesne wyposażenie i sprzęt sportowy służący ćwiczącej młodzieży.

W roku 2018 została na obiekcie przeprowadzona termomodernizacja, która swoim zakresem obejmowała: wymianę oświetlenia na energooszczędne; modernizacja instalacji CO; ocieplenie ścian zewnętrznych; wymiana okien – piwnica, wymiana ściany basenu osłonowej wraz z oknami. W tym roku również zmodernizowano system wentylacyjny. Dzięki pomocy Rady Rodziców działającej przy KSOS wymieniono parkiet na sali gimnastycznej.

Nauka pływania

Pierwsze zajęcia na pływalni odbyły się w kwietniu 1982 roku. Uczestniczyły w nich dzieci klas drugich szkół podstawowych w systemie semestralnym. Od 1983 roku decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania objęto nauką pływania klasy trzecie w systemie całorocznym. Dodatkowo prowadzone były zajęcia dla uczniów szkół średnich. W następnych latach oprócz klas trzecich szkół podstawowych wprowadzano lekcje pływania dla klas drugich i pierwszych, zmniejszając tym samym ofertę dla szkół średnich. W latach 1982 do 2011 prowadzono dwie dodatkowe godziny dla dzieci z klas trzecich: jedna dla wybitnie uzdolnionych pływacko, druga dla mających trudności w poruszaniu się w środowisku wodnym. Programy nauczania obejmowały naukę pływania kraulem, stylami grzbietowym i klasycznym oraz podstawy delfina. Dostosowane były dla poszczególnych klas w zależności od wieku i roku uczęszczania na naukę pływania.

Rokrocznie dzieci brały udział w wewnątrz klasowych zawodach pływackich prowadzonych w formie zabawowej. Najlepsi uczniowie typowani byli na podstawie limitów czasowych oraz techniki pływania do Międzyszkolnych Zawodów Pływackich organizowanych pod koniec roku szkolnego, oddzielnie dla klas drugich i trzecich.

W związku z jubileuszem XX – lecia istnienia Ośrodka 8 czerwca 2002 przeprowadzono zawody pływackie podczas, których po raz pierwszy wprowadzono do pracy sekretariatu zawodów program EXCEL z użyciem komputerowego nośnika informacji. Program ten stosuje się na stałe podczas każdych zawodów.

Każdy uczeń posiadając odpowiednie umiejętności miał możliwość zdobycia karty pływackiej.
W ramach ścisłej współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ul. Grochowskiej rokrocznie kierowane były do tej szkoły duże grupy uzdolnionych dzieci, w celu kontynuowania nauki w klasie czwartej o profilu pływackim

Gimnastyka korekcyjna w wodzie.

Od maja 1982 roku wprowadzono gimnastykę korekcyjną w wodzie jako uzupełnienie gimnastyki prowadzonej na sali. Początkowo zajęcia te odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy dyspanseryjnej, w systemie semestralnym. Od 1983 roku decyzją władz oświatowych, wprowadzono roczny cykl zajęć korekcyjnych na basenie w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ćwiczenia korekcyjne w wodzie są doskonałą formą uzupełnienia zajęć korygujących wady postawy na sali. Sprzyjają one odciążeniu układu kostnego, obniżeniu tonusu mięśniowego pomagającego w usuwaniu przykurczy mięśniowych. Zwiększanie sprawności układu oddechowego sprzyja powiększeniu pojemności życiowej płuc.
Ćwiczenia korekcyjne w wodzie prowadzono zwracając uwagę na dokładność i poprawność wykonywanego ruchu, co jest podstawowym warunkiem uzyskania pożądanego efektu korekcyjnego. Woda jest doskonałym środowiskiem do elongacji całego ciała. Im wcześniej rozpocznie się oddziaływanie korekcyjne, tym szybsze i większe są jego efekty. Nie usuwana wada powoduje poprzez łańcuch biokinetyczny powstawanie następnych schorzeń układu ruchu, który ma wpływ na cały organizm.

 Gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej

W ramach działalności Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków-Śródmieście prowadzono również gimnastykę korekcyjną na sali w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Cykl zajęć proponowano dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym tj. od 7 do 18 lat. Nabory do grup dyspanseryjnych odbywały się każdego roku na podstawie skierowania lekarza specjalisty w zakresie wad postawy. Początkowo istniał podział na grupy skolioz i wad klatek piersiowych. Z upływem lat i zwiększającym się zapotrzebowaniem powstawały grupy dla innych schorzeń takich jak: -choroba Scheuermanna
– plecy okrągłe
– plecy wklęsłe
– plecy płaskie
– wady kończyn dolnych /kolan i stóp/
– nadwaga
– wady postawy z obniżoną sprawnością psychoruchową i inne.

Gimnastyka korekcyjna daje najlepsze efekty wówczas, gdy ćwiczy się na sali, w wodzie, a także kilkanaście minut dziennie wykonuje się ćwiczenia w domu. W tym celu konieczna jest współpraca dziecka, instruktora i rodziców. Dlatego też zajęcia na sali gimnastycznej prowadzono w formie lekcji otwartych i każdy rodzic miał możliwość włączenia się do pracy ze swoim dzieckiem.

Cztery razy w ciągu roku szkolnego przeprowadzano testy wg Zuchory sprawdzające siłę mięśni brzucha, grzbietu, ramion, oraz skoczność, gibkość i szybkość każdego uczestnika.
Od 1987 do 2003 roku działała w naszym Ośrodku Poradnia Wad Postawy zatrudniająca lekarzy specjalistów, którzy na bieżąco kierowali na ćwiczenia do odpowiednich grup dyspanseryjnych dzieci i młodzież , oraz kontrolowali efektywność prowadzonej terapii, poprzez okresowe badania. W szczególnie trudnych przypadkach dziecko wysyłane było do specjalistycznego sanatorium w Radziszowie.

Wady postawy dotykające dzieci i młodzież stały się dużym problemem. Znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych i obejmują 80 do 90 % badanych, co potwierdziła zorganizowana w naszym ośrodku BIAŁA NIEDZIELA. Przebadanych zostało w tym dniu 105 – ro dzieci w wieku od czterech do osiemnastu lat. U wszystkich stwierdzono wady. Najczęściej były to skoliozy, płaskie i okrągłe plecy, hiperlordozy lędźwiowe, pokrzywicze klatki piersiowe, kolana koślawe i szpotawe, płaskostopie i stopy płąsko-koślawe.